Obsah

Skrýt videa s překladem do znakového jazyka
Zvětšit přes celou obrazovku
Česky English version of this page

Tematické sekce

 1. Standardy pro zajišťování obecné přístupnosti vysokých škol a testování osob se specifickými nároky
 2. Jazyková kompetence sluchově postižených a role znakových jazyků v terciárním vzdělávání
 3. Obecná přístupnost webu, softwarového prostředí, elektronických dokumentů a veřejných elektronických knihoven pro účely terciárního vzdělávání
 4. Specifické poruchy učení a další typy neurodiverzity v terciárním vzdělávání a prostředky k jejich kompenzaci

1. Standardy pro zajišťování obecné přístupnosti vysokých škol a testování osob se specifickými nároky


Moderátor/klíčoví mluvčí:

Alan Hurst

Alan Hurst
Skill: National Bureau for Students with Disabilities, London

Klíčoví mluvčí:

Joachim Klaus

Joachim Klaus
Karlsruher Institut für Technologie,
Studienzentrum für Sehgeschädigte


Sekce je tematicky zaměřena na:
 • pojem zvláštní potřeby a specifického nároku, diverzita a její kategorie
 • Design for All (DfA), Universal Design for Learning (UDL), Universal Learning Design (ULD), Universal Design for Instruction (UDI) a Universal Instructional Design (UID)
 • hranice mezi obecnou přístupností a individuálním zpřístupněním, nárok na obecnou přístupnost a její vymahatelnost, nárok na individuální zpřístupnění a podmínky jeho vymahatelnosti, práva a povinnosti zúčastněných stran
 • legislativní, metodologické a technologické standardy obecné přístupnosti a individuálního zpřístupnění pro osoby se zrakovým postižením, sluchovým postižením, pohybovým postižením, neurodiverzitou a chronickým onemocněním
 • řízení a financování servisních služeb zajišťujících obecnou přístupnost a individuální zpřístupnění v terciárním vzdělávání
 • obecná přístupnost testů studijních předpokladů a testů odborných, standardy individuálního zpřístupnění dílčích složek testů a měřitelnost výsledků
 • obecná přístupnost v národním a mezinárodním kontextu: součinnost a návaznost jednotlivých stupňů škol a sítí škol zajišťujících mobilitu studentů
 • obecná přístupnost v oblasti vědy a výzkumu

2. Jazyková kompetence sluchově postižených a role znakových jazyků v terciárním vzdělávání


Moderátor/Klíčoví mluvčí:

Arnfinn Muruvik Vonen

Arnfinn Muruvik Vonen
Universitetet i Oslo,
Det utdanningsvitenskapelige fakultet,
Institutt for spesialpedagogikk

 • pojem rodného a komunikačního jazyka u osob s těžkým sluchovým postižením; pojem úředního, vyučovacího, cizího a světového jazyka u osob s těžkým sluchovým postižením v porovnání s jinými jazykovými minoritami
 • jazykový standard a jazyková diverzita v mluveném a psaném projevu osob s těžkým sluchovým postižením
 • jazyková výuka a prokazování předepsaných jazykových kompetencí u osob s těžkým sluchovým postižením
 • vizualizace mluveného jazyka, speech-to-text reporting a další komunikační systémy pro osoby se sluchovým postižením použitelné v terciárním vzdělávání
 • e-learningové systémy, videokonference a nástroje pro instant messaging ve znakovém jazyce
 • znakový jazyk jako nástroj terciárního vzdělávání a odborné komunikace, jeho stylistická diverzifikace a standardizace
 • aplikace Společného evropského referenčního rámce na znakové jazyky a testování jazykových kompetencí v nich
 • fonologie, morfologie a syntax znakových jazyků, jejich interference s mluvenými jazyky a vliv na komunikaci v prostředí vysoké školy
 • lexikologie a lexikografie znakových jazyků, rozvoj lexika, otázky terminologie a internacionalismů
 • systémy záznamu a zápisu znakových jazyků, vytváření databází a jazykových korpusů, softwarové nástroje pro uživatelskou práci s databázemi a korpusy
 • lingvistické, organizační, didaktické a právní otázky překladatelství a tlumočnictví na půdě vysokých škol

3. Obecná přístupnost webu, softwarového prostředí, elektronických dokumentů a veřejných elektronických knihoven pro účely terciárního vzdělávání


Moderátor/Klíčoví mluvčí:

Klaus Miesenberger

Klaus Miesenberger
Johann-Kepler-Universität Linz,
Institut Integriert Studieren

Sekce je tematicky zaměřena na:

 • WCAG a obdobné metodické dokumenty, jejich vymahatelnost, výhody a nedostatky ve vztahu k osobám s různými typy specifických nároků; přístupnost a použitelnost webu
 • přenositelnost WCAG a obdobných na e-learningová prostředí a na elektronické dokumenty; přístupnost, čitelnost a obsahová srozumitelnost dokumentů úředních a odborných
 • přístupnost a použitelnost dalších typů aplikací a softwarového prostředí
 • standardy elektronických dokumentů určené k četbě textu hmatem nebo sluchem, hybridní dokumenty a Digital Talking Book
 • elektronické dokumenty určené k reprodukci hmatového, zvukového nebo obrazového dokumentu, dokumenty hybridní a DAISY
 • obecná přístupnost videoformátů a audioformátů
 • standardy HTML, XML, MathML a elektronické nástroje pro práci s matematickými, fyzikálními, chemickými a jinými symbolickými záznamy prostřednictvím hmatu nebo hlasového výstupu
 • elektronické knihovny a jejich přístupnost, standardy digitalizace a formátové konverze
 • autorskoprávní otázky související se obecnou přístupností dokumentů a s individuálním zpřístupňováním na národní a mezinárodní úrovni
 • veřejné knihovní katalogy a jejich přístupnost, sdílení a internacionalizace
 • katalogizace hmatových, zvukových a obrazových dokumentů, katalogizace elektronických dokumentů určených k individuální reprodukci hmatového, zvukového nebo obrazového dokumentu, katalogizace webu
 • informatická gramotnost osob se specifickými nároky, její standardizace pro jednotlivé katagorie postižení a povědomí akademické veřejnosti o specifikách této gramotnosti

4. Specifické poruchy učení a další typy neurodiverzity v terciárním vzdělávání a prostředky k jejich kompenzaci


Moderátor/Klíčoví mluvčí:

Willy Aastrup

Willy Aastrup
Aarhus Universitet,
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,
Rådgivnings- og støttecentret

 • typologie specifických poruch učení a ostatních typů neurodiverzity, jejich testování a měření u dospělých osob
 • kompenzační strategie, jejich nácvik a přístup k osobám s kompenzovanou poruchou
 • individuální zpřístupnění testovacího prostředí a technologické kompenzační prostředky
 • rozdíly v práci s odečítačem obrazovky, hlasovým výstupem a s elektronickými formáty mezi osobami se specifickou poruchou učení a se zrakovým postižením
 • elektronické knihovny a jejich využitelnost pro osoby se specifickými poruchami učení, standardy digitalizace a formátové konverze
 • autorskoprávní otázky související se obecnou přístupností dokumentů pro osoby se specifickými poruchami učení
VIDEOTEXT
nahoru