Content

Hide video with translation into sign language
Switch to fluid-width version
Česká verze této stránky English

Paper details

The Significance of a Diagnosis and Analysis of Needs for Determining Modifications with Regard to Individuals with Specific Learning Disorders [Význam diagnózy a analýzy potřeb při stanovení modifikací u jedinců se specifickými poruchami učení]


PhDr. Václav Mertin
Charles University, PragueAbstract

The paper deals with a reflection of topical trends in attitudes to education of individuals with learning disorders at a university. A traditional attitude towards persons with SLD lies in diagnosing and subsequent modifications of the attitudes. Presently, much more emphasis is put on an analysis of these persons' needs and a determination of an adequate intervention following from the needs. The educational effect as well as justice in relation to intact individuals are ever important when taking the needs into account.

 

[Příspěvek se bude zabývat reflexí aktuálních trendů v přístupech k edukaci jedinců s poruchami učení ve vysokoškolském prostoru. Tradiční přístup k jedincům s SPU spočívá ve stanovení diagnózy a následnému stanovení modifikací přístupu. V současnosti je kladen mnohem větší důraz na analýzu potřeb těchto jedinců a stanovení adekvátní intervence vycházející z těchto potřeb. Při zohledňování potřeb je trvale důležitý efekt edukace a současně i spravedlnost s ohledem na intaktní jedince. ]

For the full paper and presentation material as well as the record of the presentation please sign in.

top