Content

Display video with translation into sign language
Switch to fluid-width version
Česká verze této stránky English

Paper details

Modifications of Admission Tests at the Faculty of Arts of Charles University in Prague - Options and Limits [Modifikace přijímacích zkoušek a studia na FF UK v Praze - možnosti a limity]


doc., PhDr., CSc. Ilona Gillernová
Charles University, PragueAbstract

Modifications of study requirements are a basic condition for a successful start, progress and completion of university studies for persons with special educational needs. The modifications are based on applicants' or students' needs as well as characteristics of the study program, graduate profile, and equipment for employment.

[Modifikace studijních požadavků tvoří základní předpoklad úspěšného vstupu, průběhu i dokončení vysokoškolského studia jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami. Modifikace vycházejí z potřeb uchazeče/studenta, ale zároveň z charakteristiky oboru, profilu jeho absolventa a možností uplatnění.]

For the full paper and presentation material as well as the record of the presentation please sign in.

top